basisonderwijs

Wat meebrengen?

  • Een identiteitsbewijs van het kind: de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind is belangrijk!

  • Als jouw gezin een schooltoelage krijgt: het bewijsstuk bijvoorbeeld de brief of rekeninguittreksel

  • Als je dat hebt: het verslag van het CLB

Inschrijven met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs in een gewone school

Dat kan maar onder voorwaarden. Informeer de school waar je wil inschrijven.

De school is verplicht om direct na de inschrijving een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om het kind mee te nemen in het gemeenschappelijk aanbod van de school óf in een individueel aangepast aanbod.

 

Inschrijven als niet-Belg

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

  • Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

Het inschrijfgesprek: hoe verloopt dat?

De school stelt een aantal vragen aan de ouders.

Ze vraagt onder andere het rijksregisternummer van je kind. De school en de overheid zullen geen misbruik maken van het rijksregisternummer van je kind. Toch heb je het recht om het rijksregisternummer niet te geven. De school zal het dan opvragen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat kost wel meer tijd en moeite.

Als je je kind inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie: dag- en weekverloop in de school, de schoolkosten, het leerlingenvervoer, voor- en naschoolse opvang, het schoolbestuur, het opvoedingsproject, het CLB waar de school mee samenwerkt, de manier waarop de school het oudercontact organiseert, ….

Deze info staat in het schoolreglement of in een aparte brochure van de school. Je vindt die informatie meestal ook op de schoolwebsites.

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

Als ouders kun je zelf ook vragen stellen.

 

Wie kan het kind inschrijven in een school?

Het beste is dat ouders hun kind samen gaan inschrijven op school.

Als er maar een ouder komt inschrijven, dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving.

Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, dan moet ze de inschrijving weigeren.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.